statut

STATUT
ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY, DOROSŁYM
Z CUKRZYCĄ I Z INNYMI SCHORZENIAMI
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Organizacja nosi nazwę: „Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami”, zwane w dalszych postanowieniach Statutu “Stowarzyszeniem”.
 2. Jest organizacją pozarządową; Stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS, posiadającym osobowość prawną, działającym w oparciu o niniejszy statut i obowiązujące prawo:
  a. ustawa z dn. 07.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001r.) z późniejszymi zmianami,
  b. ustawa z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536).
 3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego.
 4.  Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce.
 6. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2.

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może wstępować do innych organizacji krajowych i międzynarodowych i występować z nich zgodnie z obowiązującym prawem, po przyjęciu uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową działalność pomocniczą wspierającą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 3.

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją o celach nie zarobkowych zrzeszającą :
  a. ludzi chorych, niepełnosprawnych: dzieci, młodzież, dorosłych z cukrzycą i z innymi schorzeniami występującymi w tych rodzinach,
  b. rodziców dzieci chorych na cukrzycę i z innymi schorzeniami,
  c. osoby pracujące na rzecz chorego,
  d. osoby zdrowe uznające cele i zasady działania Stowarzyszenia.

§ 4.

Stowarzyszenie może posiadać logo, szyld, używać znaku, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 5.

1. Celem działania Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego obejmująca:
a. opiekę i pomoc osobą niepełnosprawnym, chorym na cukrzycę i z innymi schorzeniami oraz ich
rodziny, reprezentowanie ich oraz ochrona interesów wobec władz państwowych, terenowych,
samorządowych, organów administracji, pracodawców, szkół, uczelni i innych organizacji,
b. poprawa prawnej, materialnej, społecznej i zdrowotnej pozycji osób niepełnosprawnych,
chorych na cukrzycę i z innymi schorzeniami oraz ich rodzin w państwie i społeczeństwie,
c. integracja środowiska osób niepełnosprawnych, chorych na cukrzycę i z innymi schorzeniami
oraz ich rodzin w celu organizowania samopomocy,
d. integracja osób niepełnosprawnych, chorych ze zdrowymi oraz ich rodzin,
e. propagowanie działań szkoleniowo – edukacyjnych,
f. propagowanie twórczości dzieci i młodzieży.

§ 6.

Cele wymienione w § 5 Stowarzyszenie realizuje jako działalność statutową pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną poprzez:

 1. Działalność nieodpłatna:
  1.1. Inspirowanie zmian w systemie prawnym w kierunku korzystnym dla chorych,
  1.2. Udzielanie pomocy Poradniom, Oddziałom Endokrynologii i Diabetologii w szpitalach w Kielcach w postaci:
  a. wyposażenia w materiały, sprzęt medyczny, lekarstwa i inne środki,
  b. wyposażenie świetlicy i pomieszczeń szpitalnych.
  1.3. Udzielanie bezpośredniej pomocy prawnej, materialnej, finansowej i innej członkom Stowarzyszenia oraz ich rodzinom.
  1.4. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej chorych jak i ludzi zdrowych:
  a. wydawanie, przekazywanie materiałów edukacyjnych, broszur, ulotek, książek,
  b. organizowanie turnusów edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych, chorych dorosłych, dzieci i osób zdrowych.
  1.5. Pozostała działalność edukacyjna:
  a. organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, wystaw dla osób
  niepełnosprawnych, osób chorych i zdrowych z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i promocji na temat cukrzycy, wad postawy i innych schorzeń,
  b. organizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych dla osób niepełnosprawnych, chorych i zdrowych w celu „promocji zdrowia”,
  c. organizowanie szkoleń edukacyjnych grupowych i indywidualnych dla pedagogów szkolnych, pielęgniarek, wolontariuszy, instytucji nt. „udzielania pierwszej pomocy, osobom przewlekle chorym w nagłych przypadkach” w celu podnoszenia umiejętności i świadomości udzielania tej pomocy,
  d. poprzez środki masowego przekazu i wydawnictwa.
  1.6. Organizowanie szkoleń, spotkań z programem profilaktyki uzależnień od środków odurzających dla dzieci i młodzieży, dorosłych i ich rodzin.
  1.7. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla dzieci i młodzieży, dorosłych dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
  1.8. Organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy społecznej, psychologicznej, pedagogicznej, medycznej i innych dla osób chorych i zdrowych oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  1.9. Prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej, psychofizycznej i społecznej dla osób chorych, zdrowych i pomocy medycznej.
  1.10. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, dorosłych niepełnosprawnych, chorych i zdrowych, w tym z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych.
  1.11. Organizowanie imprez integracyjnych, zajęć, warsztatów dla osób chorych, zdrowych w tym z rodzin ubogich i patologicznych z zakresu:
  a. kultury i sztuki,
  b. sportu, rekreacji,
  c. turystyki i krajoznawstwa.
  1.12. Organizowanie lub wspieranie przedsięwzięć artystycznych.
  1.13. Organizowanie lub prowadzenie kampanii, debat publicznych, sympozjów, wystaw, targów.
  1.14. Organizowanie integracyjnych spotkań, zajęć, wycieczek związanych z ekologią środowiska dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  1.15. Organizowanie imprez integracyjnych poza granicami kraju w celu rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami dla dzieci, młodzieży dorosłych i ich rodzin.
  1.16. Prowadzenie promocji i organizacji wolontariatu.
  1.17. Organizowanie działalności charytatywnej.
  1.18. Organizowanie zbiórek rzeczowych, pieniężnych dla rodzin ubogich, patologicznych, niepełnosprawnych.
  1.19. Rozprowadzanie towarów, usług wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności stowarzyszenia na cele prowadzenia działalności statutowej.
  1.20. Organizowanie i niesienie pomocy osobom dotkniętym klęską żywiołową, poszkodowanym w nagłych wypadkach drogowych i innych w trudnych sytuacjach życiowych.
  1.21. Organizowanie różnych form działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i zdrowych.
  1.22. Zorganizowanie silnych, zintegrowanych środowisk lokalnych prowadzących działania edukacyjne, samopomocowe, kulturalne na swoim terenie.
  1.23. Utrzymywanie kontaktów przez Zarząd Stowarzyszenia z organizacjami pozarządowymi, diabetologicznymi, z osobami niepełnosprawnymi, konsultantami z różnych dziedzin medycyny oraz przedstawicielami firm farmaceutycznych i innych produkujących towary niezbędne dla ludzi
  chorych na cukrzycę krajowych i zagranicznych.
  1.24. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje samodzielnie lub wraz z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, rządowymi i pozarządowymi.
  1.25. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje we współpracy z organami samorządowymi i organami administracji państwowej oraz mediami.
  1.26. Doskonalenie umiejętności członków zarządu i kadry pracującej z członkami stowarzyszenia poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i innych.
 2. Działalność odpłatna:
  2.1. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej chorych jak i ludzi zdrowych:
  a. wydawanie, przekazywanie materiałów edukacyjnych, broszur, ulotek, książek
  b. organizowanie turnusów edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych, chorych dorosłych, dzieci i osób zdrowych,
  2.2. Organizowanie imprez integracyjnych, zajęć, warsztatów dla osób chorych, zdrowych w tym z rodzin ubogich i patologicznych z zakresu:
  a. kultury i sztuki,
  b. sportu, rekreacji,
  c. turystyki i krajoznawstwa.
  2.3. Organizowanie lub wspieranie przedsięwzięć artystycznych.
  2.4. Rozprowadzanie towarów, usług wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności stowarzyszenia na cele prowadzenia działalności statutowej.
  2.5. Organizowanie spotkań integracyjnych, zajęć, wycieczek związanych z ekologią środowiska dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  2.6. Organizowanie imprez integracyjnych poza granicami kraju w celu rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami dla dzieci, młodzieży dorosłych i ich rodzin.
  2.7. Organizowanie różnych form działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i zdrowych.
  2.8. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego, dla dzieci, młodzieży, dorosłych, niepełnosprawnych, chorych i zdrowych, w tym z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 8.

 1. 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a. członków zwyczajnych,
  b. członków wspierających,
  c. członków honorowych.

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji zainteresowanego.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje
odwołanie w czasie najbliższych obrad.
4. Od decyzji Walnego Zebrania nie ma odwołania. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
5. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
d. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
e. udziału w zebraniach, wykładach, konferencjach oraz imprezach, organizowanych przez
Stowarzyszenie,
f. odwołania się od decyzji Uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków o skreśleniu z listy
członków, wykluczeniu, zawieszeniu, upomnieniu.
6. Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
a. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestnictwa w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać
solidarności organizacyjnej,
e. regularnego opłacania składek.
7. Członek zwyczajny może mieć zmniejszoną kwotę sałatki członkowskiej lub zwolniony całkowicie
w przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji materialnej, na pisemny wniosek zainteresowanego.

§ 10.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna wspierająca
działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie
prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członek wspierający opłaca składki w kwocie zadeklarowanej przez siebie.
§ 11.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu
albo co najmniej sześciu członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać
udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie
prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 12.
Za szczególnie duży wkład pracy członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki,
wyróżnienia, nagrody.
§ 13.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy członków dokonuje Zarząd:
a. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy
niż 6 miesięcy, pomimo uprzedniego upomnienia lub innych zobowiązań,
b. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
c. śmierci członka zwyczajnego, wspierającego i honorowego lub utraty przez niego praw
publicznych,
d. utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego,
e. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu co najmniej w trzech Walnych
Zebraniach.
3. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia dokonuje Zarząd, które może nastąpić z powodu:
a. rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, regulaminu i uchwał
władz Stowarzyszenia,
b. na skutek działania na szkodę Stowarzyszenia lub popełnienia czynu, który dyskwalifikuje dana
osobę jako członka Stowarzyszenia,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania członków
w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
5. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna.
6. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zawieszenie zwykłego członka do odbycia najbliższego
Walnego Zebrania w przypadku:
a. z powodu długotrwałej choroby,
b. naruszenia zasad statutowych i uchwał władz Stowarzyszenia.
7. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić upomnienia zwykłemu członkowi po uprzednim stwierdzeniu
naruszenia zasad statutowych i uchwał władz Stowarzyszenia . Od tej decyzji osoba, która otrzymała
upomnienie ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania członków w terminie 14 dni od
daty doręczenia stosownej uchwały.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 15.
Kadencja wybieralnych władz trwa 4 lata.
§ 16.
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które może być
zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie zwyczajne :
a. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz
na cztery lata jako sprawozdawczo- wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie, e-mail lub
telefonicznie, o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni
przed terminem Walnego Zebrania,
b. Zwyczajne Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Zarząd zawiadamia członków pisemnie, e-mail lub telefonicznie, o jego najbliższym możliwym
terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania co najmniej 14 dni przed
jego odbyciem.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala organ lub osoby uprawnione do żądania
zwołania takiego zebrania.
7. Walne Zebranie jest zdolne do podjęcia uchwał:
a. w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Stowarzyszenia,
b. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30min. później od pierwszego, bez
względu na liczbę członków obecnych.
8. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a. członkowie zwyczajni Stowarzyszenia-mają na Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo
wyborcze,
b. członkowie wspierający i honorowi mają na Walnym Zebraniu głos doradczy.
c. zaproszeni goście.
9. Walne Zebranie Stowarzyszenia, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera
Przewodniczącego lub Prezydium.
10. Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo
w głosowaniu jawnym większością głosów. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu
i Komisji Rewizyjnej.
11. Uchwalenie statutu, zmiana lub zastąpienie nowym dokonywane jest przez Walne Zebranie
Członków na podstawie uchwały powziętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały wpisane
w porządku obrad Walnego Zebrania. Uchwały te zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym.
12. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
b. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
c. wybór i odwoływanie wszystkich Władz Stowarzyszenia,
d. wysłuchanie, rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Władz Stowarzyszenia,
e. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
g. rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu
h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku,
i. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
j. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Władz
Stowarzyszenia
14. Powoływania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów lub w głosowaniu tajnym.
15. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności
uzyskanych głosów, której dokonują pozostali członkowie organów, który uległ zmniejszeniu.
Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyborów.
16. Walne Zebranie może uchylić Władze Stowarzyszenia i powołać nowe władze, w przypadku
znacznego zmniejszenia się składu osobowego tych władz. Kadencja nowych władz będzie trwać
4 lata.
17. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile inne
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 17.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 4 do 7 członków Zarządu, w tym: prezesa, wiceprezesa,
sekretarza, skarbnika oraz pozostałych członków.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia
głosów decyduje głos Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, a w szczególnym przypadku przez Członka
Zarządu z upoważnienia Prezesa.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
7. Zarząd dokonuje podziału czynności miedzy swoich członków w sprawach nie wymagających
kolektywnego działania.
8. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
9. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie w sprawach:
a. majątkowych wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa
lub Wiceprezesa.
b. w pozostałych sprawach wystarczy podpis Prezesa lub Wiceprezesa lub upoważnionego członka
Zarządu.
10. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić pełnomocnictwa do działania w imieniu Stowarzyszenia
w granicach zwykłego zarządu:
a. osobom kierującym pracą Biura Stowarzyszenia oraz innych jednostek organizacyjnych
Stowarzyszenia,
b. wybranemu członkowi Stowarzyszenia.
11. Do zakresu działania Zarządu należy:
a. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia
zgodnie z celami statutowymi,
b. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
d. ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
e. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
f. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania, wykluczenia, upomnienia
i zawieszenia członków zwyczajnych i wspierających,
i. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
j. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
k. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
l. w szczególnych przypadkach zwalniania lub zmniejszenia w opłacaniu składek członkowskich,
m. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
12. Członkowie Zarządu stowarzyszenia:
a. nie mogą być członkami organu kontroli wewnętrznej ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.
13. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
14. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 18.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 4 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego
Komisji.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie
wyjaśnień,
c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu,
d. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym
statutem,
e. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium
dla Zarządu,
f. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością
głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja
Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani
być pracownikami Stowarzyszenia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
8. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.
ROZDZIAŁ V
Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia
§ 19.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
c. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody
z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
d. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
e. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
f. dochody z działalności gospodarczej jako dodatkowa działalność pomocnicza wspierająca,
wykonywanej na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
3. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego zgodnie ze
statutem
5. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest w sposób zapewniający należytą identyfikację
pod względem organizacyjnym i rachunkowym.
6. Statut lub inne akty wewnętrzne zabraniają:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba,
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d. dokonywaniu zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 20.
1. Uchwalenie statutu, zmiana lub zastąpienie nowym dokonywane jest przez Walne Zebranie
Członków na podstawie uchwały powziętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały wpisane
w porządku obrad Walnego Zebrania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków na podstawie
uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały wpisane
w porządku obrad Walnego Zebrania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie,
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. (Dz. U. Nr 79, poz.855 z późniejszymi
zmianami)
§ 21.
1. Tekst jednolity nowego statutu został przyjęty Uchwałą Nr 2/2011 na Nadzwyczajnym Walnym
Zebraniu w dniu 03.09.2011 r. i zmiany w statucie przyjęte Uchwałą Nr 2/2012 z dnia 07.01.2012 r.
2. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 03.09.2011 uchyla statut z dnia 14.03.1998r. ze
zmianami z dnia 03.12.2005r